Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i forrige uke. De neste versjonene er planlagt til februar og mai 2020.

23.12.2019

God Jul og Godt Nytt År

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

16.12.2019

Ny versjon av Vegviseren

Vegviseren er et Triona-produkt som brukes av svært mange som jobber på og ved vegen. Som en følge av regionsreformen har Statens vegvesen definert et nytt referansesystem i NVDB (Nasjonal VegDataBank). Ny versjon av Vegviseren med den nye vegsystemreferansen er nå lansert.

02.12.2019

Ingarp Träskydd velger TimberPro

Ingarp Träskydd utenfor Eksjö har valgt TimberPro fra Triona som sitt nye forretningssystem.

29.11.2019

Ny versjon av Avstandstjenesten

I midten av november ble en ny versjon av Trionas Avstandstjeneste lansert (http://distance.triona.se). Fokuset for denne utgivelsen har vært å gjøre det lettere for våre kunder med transport til Europa å få bedre støtte i prisberegninger.

27.11.2019

Ny versjon av C-Load

1. oktober byttet Lasset navn til C-Load. “Load” som i last/lass og “C” som i Collaboration, Community, Communication och Cloud - altså fortsatt den samme tjenesten som startet i 2012, men nå utstyrt med et navn som bedre beskriver tjenesten. I forbindelse med navneendringen ble det også gitt ut to funksjonsreleaser med en rekke forbedringer og ny funksjonalitet - hovedsakelig en fullstendig omskrevet håndtering av lastlisten og publiseringen, men også ny funksjonalitet for flere typer aktører.

25.11.2019

Triona muliggjør helautomatiske direktesendinger

Triona har lenge vært en utviklings- og driftspartner for LiveArena Broadcast AB angående deres  Microsoft Azure-baserte programvareplattform. I løpet av våren signerte både det norske og det svenske ishockeyforbundet en avtale med Live Arena og deres partner SH Television AB om å muliggjøre helautomatiske livesendinger av ishockeykamper basert på LiveArenas konsept "Broadcast Arena", en teknologi basert på AI. For å gjøre dette mulig bidrar Triona også til finansieringen av introduksjonen av konseptet i 30 ishaller i Norge.

22.11.2019

SINUS til Oslo kommune

Oslo kommune har valgt Triona med produktene SINUS photo og SINUS infra som leverandør av programvare for oppdatering av Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

21.11.2019

BussAkuten får kontroll

BussAkuten er et forretningsområde innen Merresor AB. Forretningsområdets virksomhet består i å utføre erstatningstrafikk for transportselskaper. Dvs. bestille, planlegge og koordinere transport for BussAkutens ulike kunder når egen transport ikke kommer, blir forsinket eller ankommer feil sted. En pålitelig posisjoneringsløsning er nødvendig for å følge opp transporten og skape grunnlag for faktureringen.

29.10.2019

Ny versjon av TRACS Flow

En ny versjon av TRACS Flow ble lansert i starten av oktober. Neste versjon er planlagt utgitt i slutten av 2019.

21.10.2019

Kontakter til Triona

Vi endrer vår måte å kontakte Triona på. Målet er å gjøre det enklere og raskere å komme i kontakt med rett person i Triona.

08.10.2019

Klimaregnskap ifølge GHG-protokollen

For å øke vår praktiske kompetanse på klimaregnskap og GHG-protokollen har Triona utarbeidet en klimarapport i samsvar med GHG-protokollen. Vår nyvunnede innsikt vil vi bla. bruke i vårt arbeid med våre produkter og løsninger og gjennom digitalisering ønsker vi å hjelpe våre kunder med å utvikle bærekraftsarbeidet. På kjøpet får vi kontroll over våre egne utslipp.

27.09.2019

Vellykket Triona Days

Triona Days er nok en gang gjennomført med deltakere fra mange organisasjoner innen infrastruktur, transport og logistikkområdet fra Norge og Sverige. Triona Days var nok en gang veldig givende og vellykket! Vi kan trekke den konklusjonen etter å ha sett tilbakemeldingene vi fikk fra deltakerne.

20.09.2019

Lasset blir C-Load

Lasset ble utviklet med sikte på å effektivisere transporten for treindustrien og alle aktører som er involvert i flyten fra industri til kunde. Dette ved å digitalisere håndteringen av såvel anskaffelser som transportbestillinger og transparent dele relevante data mellom alle aktørene som er involvert i flyten.

18.09.2019

Extrico øker sin eierandel i Triona

I slutten av april investerte Extrico og Mertiva i Trionas aksje. Nå har Extrico økt sin eierandel i Triona med ytterligere 1,3% og Extrico eier nå 2,8% av det totale antall aksjer i Triona.

10.09.2019

Nytt hovedlager for måledata

Triona utvikler en løsning for Statens Vegvesen som skal forvalte måledataene som i dag er lagret i NVDB. Måledata utgjør i dag ca 80% av datamengden i NVDB og skal nå forvaltes av systemet ROSITA ved bruk av TNE (Transport Network Engine) som plattform.

04.09.2019

Triona ny medlem i BEAst

BEAst jobber med å ta fram standarder og tjenester for elektronisk informasjonsutveksling, noe som fører til lavere kostnader for aktørene i og rundt byggebransjen. Triona har, innenfor andre områder, lenge bidratt til utvikling av standarder og IT-løsninger rundt dem. Derfor føles det både naturlig og bra å ta steget nå og bli medlem av BEAst.

28.08.2019

Tre skogselskap velger VFS

Etter omstruktureringen av Bergvik Skog velger Stora Enso, BillerudKorsnäs og Kopparfors Skogar Trionas produkt VegForvaltningsSystemet (VFS) som virksomhetsstøtte for vegforvaltningen.

20.08.2019

Ny versjon av TNE

I midten av august 2019 ble TNE versjon 3.5 gitt ut. En viktig nyhet er at TNE er blitt utvidet med støtte for kartpublisering av TNE-data i henhold til standardgrensesnittene WMS og WFS fra Open Geospatial Consortium (OGC).

16.08.2019

Webportal for jernbanenære tjenester

I starten av juni ble European Rail Facility Portal lansert. En portal som Triona har hatt ansvaret for å utvikle.

13.08.2019

Nye versjoner av Lasset (1.31.0 og 1.32.0)

Trionas tjeneste for anskaffelser og lastbestilling i skyen, Lasset, ble oppgradert før sommeren. Oppgraderingen skjedde i to deler. Den første releasen var i hovedsak en teknisk release der hovedfokuset har vært å sikre skalerbarhet, stabilitet og ytelse i de sentrale tekniske fundamentene i Lasset. Dette sikkerstiller en fortsatt utvidelse av tjenesten. Den andre releasen var en funksjonell release med bla. utvidet geografisk dekning for avstandstjenesten.

05.08.2019

SINUS til Statens vegvesen

Statens vegvesen har valgt Triona med produktet SINUS infra som leverandør av en innovativ programvare som skal brukes til oppdatering av Nasjonal Vegdatabank (NVDB).

28.06.2019

Rammeavtale med Atlas Logistik

Atlas Logistik har inngått rammeavtale med Triona om produktet TRACS Flow. Leveranse og idriftssetting er planlagt å starte høsten 2019.

24.06.2019

Triona bidrar til BIM-standardisering

BIM-standarden Industry Foundation Classes (IFC), som utvikles innenfor rammen av buildingSMART International (bSI), blir utvidet med støtte for infrastrukturprosjekter, bl.a. bruer, tunneler, veger og jernbaner. Triona deltar som part i utviklingen av standarden for veg, hvor Karin Anderson, Trafikverket er prosjektleder og i overgripende deler for hele infrastrukturområdet.

13.06.2019

Fleetech medlem i ItxPT

Siden november 2018 har Fleetech vært medlem i ITxPT (Informasjonsteknologi for offentlig transport). ITxPTs mål er å fjerne barrierer mellom ulike IT-systemer i kollektivtrafikken ved å utvikle en rekke åpne standarder for IT-arkitektur.

10.06.2019

Samarbeid for økt transporteffektivitet

Triona har blitt partner i CLOSER, en samarbeidsplattform som knytter akademi, næringsliv og myndigheter til prosjekter for å utvikle effektive transporter fra ressurs, energi, miljø og økonomiske perspektiver.

04.06.2019

Siljan inn i Lasset

Siljan-konsernet, med sine sagbruk Siljanssågen i Mora og Blybergssågen i Älvdalen, knytter seg til Lasset for å effektivisere sitt arbeid med innkjøp og bestilling av transport.

14.05.2019

Asset Information Management System til ACCIONA og Nye Veier

Triona skal sammen med Trimble levere en pilot som skal ivaretar digital informasjon hos ACCIONA og Nye Veier fra planlegging, via prosjektering og bygging, til og med forvaltningsfasen. Løsningen skal håndtere BIM/GIS-data og “asset management” integrert. Piloten gjennomføres som en del vegprosjektet Ranheim-Værnes som av Nye Veier er tildelt den spanske entreprenøren ACCIONA Construction.

09.05.2019

Brinks Trä velger Timberpro

Brinks Trä i Ulricehamn har valgt TimberPro fra Triona som sitt neste forretningssystem.

06.05.2019

Extrico og Mertiva investerer i Trionas aksje

Triona er privateid, og flere av Trionas ansatte er medeiere. Triona får gradvis større andel  eksternt eierskap (ikke aktive i selskapet) og i slutten av april investerte Extrico og Mertiva i Trionas aksje. Samlet utgjorde disse investeringene 3,14% av Trionas aksjer til en kurs av SEK 28 pr aksje.

02.05.2019

Triona forbedrer fergetrafikken på Åland

Triona har fått oppdraget med å gjennomføre et pilotprosjekt for fergetrafikk i Ålands skjærgård. En nettbasert skyløsning er utviklet for å øke utnyttelsesgraden til ferjelinjene samtidig som målet er å markant øke brukeropplevelsen for passasjerene.

25.04.2019

Fleetech overtas av Triona

Triona har i lengre tid eid 33% av Fleetech AB. Nå har Triona lagt inn bud på å overta også den gjenværende delen av Fleetech AB. Et bud som de andre eiere har akseptert. Transaksjonen forventes gjennomført i begynnelsen av 2. kvartal 2019.

23.04.2019

Ny versjon av Lasset

Trionas skytjeneste for innkjøp og fraktbooking, Lasset, ble oppgradert til en ny versjon i februar/mars. Blant de viktigste nyhetene er økt mulighet til å kontrollere og følge opp leveringstidspunkter, rapportere for oppfølging av aggregerte transportavstander (grunnlag for miljørapportering), støtte til leverandører for å skape bærekraftige transporter, mm.

08.04.2019

Samarbeidspartner med Drive Sweden

Drive Sweden er et strategisk innovasjonsprogram initiert av regjeringen. Programmet er finansiert av energimyndighetene, Formas og VINNOVA. Lindholmen Science Park er vertskap for programmet, og nå er Triona inne som samarbeidspartner.

01.04.2019

Triona forsterkes av kvinnelige ledere

08.03.2019

Rammeavtale med Stockholm by innen Geodata og GIS

Triona har inngått en rammeavtale med Stockholm by angående konsulenttjenester innen Geodata og GIS. Alle forvaltninger og de fleste av byens selskaper er omfattet av avtalen.

04.02.2019

Ny versjon av TNE

I desember 2018 ble TNE versjon 3.4 utgitt. Eksempel på nyheter er at TNE er komplettert med økt støtte for håndtering av transportnett på flere nivåer, økte muligheter for effektiv integrasjon samt forbedret segmentering.

31.01.2019

Ny versjon av TRE

En ny versjon av Transport Routing Engine er klar. Denne versjon inkluderer blant annet økt mulighet til å hente trafikkinformasjon og reisetider i sanntid fra eksterne kilder, noe som ytterligere forbedrer muligheten til å gjøre rett vegvalg og derigjennom effektivisere sin virksomhet.

10.01.2019

Ny versjon av Lasset

Trionas tjeneste for innkjøp og lassbooking i skyen, Lasset, ble oppgradert i desember til en ny versjon. De viktigste nyhetene er muligheten til å losse all fraktflyt uten spesifikke installasjoner hos transportøren/sjåføren, ny startside med prosessoversikt, samt tillegg av parametere som er tilgjengelige for kvalitetsberegninger.

07.01.2019

Nyhetsarkiv

Under kan du filtrere blant våre nyheter.